ภาพกิจกรรม
ควบคุมโรค COVID-19 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
3513
16 มิถุนายน 2564

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ควบคุมโรค COVID-19 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด