สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด
  • นายนิพนธ์ รัตนคช

    ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอชะอวด เบอร์โทร 0817877499

  • นายสุชาติ แสนเสนา

    ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชะอวด ผ่ายบริหาร เบอร์โทร 0875192176

  • นายวิเชียร สังขานุ

    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชะอวด ผ่ายวิชาการ เบอร์โทร 0813709318