ภาพกิจกรรม
เฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2567
64
5 ธันวาคม 2566

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชะอวด ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2567  เพื่อช่วยในการรณรงค์และส่งเสริมการคัดกรองการตรวจมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง ให้สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง Mammogram ที่สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยง วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอชะอวด