ภาพกิจกรรม
นิเทศงาน รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง
2929
24 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศงาน รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด