แจ้งข่าว อบรม/ประชุม/สัมมนา
มาตราการควบคุมโรคโควิด พื้นที่อำเภอชะอวด
9 เมษายน 2564

6289


ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอชะอวด ขอชี้แจง มาตราการควบคุมโรคโควิดในพื้นที่อำเภอชะอวด